top of page

Học tập thông qua trải nghiệm

Cơ sở:

FIS

​Thời gian:

Trẻ mầm non là lứa tuổi rất thích tìm tòi và khám phá những thứ xung quanh. Vì thế tạo cho trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm sẽ giúp trẻ tiếp thu được nhiều điều mới lạ. Bằng trải nghiệm thực tế “học mà chơi - chơi mà học”, bé được kích thích tiềm năng sáng tạo vô hạn và tăng khả năng xử lý các tình huống. Ý nghĩa của những hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở những điều dưới đây.
Tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn
Hoạt động trải nghiệm là một cách học thông qua thực hành, với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở những trải nghiệm thực tế. Qua các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, khám phá trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng từ đó hình thành những năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm. Học qua những hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học của trẻ không còn nặng nề, gò bó mà trở nên thú vị hơn.
Trẻ năng động và phát triển toàn diện hơn
Hoạt động trải nghiệm khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi,...) để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn. Bên cạnh đó, trẻ được tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng. Trẻ sau tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, tự tìm tòi các giải pháp giải quyết vấn đề, xây dựng sự tự tin, độc lập trong hành trình phát triển. Trong các hoạt động trải nghiệm, giáo viên sẽ là người định hướng, hỗ trợ trẻ.
Trẻ được học hỏi thêm những kỹ năng sống
Những hoạt động trải nghiệm được tổ chức có thể ở ngoài khuôn viên trường hoặc bên trong trường đều giúp trẻ học tập được những điều thú vị.
Bố mẹ cùng xem một số giờ học qua trải nghiệm thực tế của các bạn nhỏ FIS nhé!
---------
THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENTIAL LEARNING
Preschool children are at the age where they are curious and eager to explore the world around them. Therefore, providing them with opportunities to engage in experiential activities helps them absorb new and unfamiliar things. Through practical experiences, where "learning is play and play is learning", children's unlimited creative potential is stimulated, and their problem-solving abilities are enhanced. The significance of experiential activities is evident in the following aspects:
More effective knowledge acquisition
Experiential activities involve learning through practice, with the belief that learning is a process of generating new knowledge based on real-life experiences. Through experiential activities that are fun, playful, and exploratory, children are provided with knowledge and skills, which help develop their abilities, qualities, and experiences. Learning through experiential activities makes education for children less burdensome and restrictive, but rather more enjoyable and interesting.
Enhanced physical and holistic development
Experiential activities encourage children to use and integrate their senses (hearing, seeing, touching, smelling, etc.) to enhance their ability to retain acquired knowledge for a longer period. Additionally, children's creativity, dynamism, and adaptability are maximized. They naturally absorb knowledge, explore solutions to problems, and build confidence and independence throughout their developmental journey. In experiential activities, teachers serve as guides and support for the children.
Learning additional life skills
Organized experiential activities, whether conducted outside the school premises or within, provide children with the opportunity to learn interesting things.
Let us take a look at a few lessons of real-life experiential learning from the little FIS students.
---------

bottom of page