top of page

Quality Management in Daycare center in Finland

  • 5bước
Nhận chứng chỉ bằng cách hoàn thành chương trình.

Giới thiệu

- Type: Self-study and Webinar - Topic: Quality Management in Daycare center in Finland - Speaker: Ashley Dahlbom - Organizer: Finland Preschool Vietnam (FIS) - Language: English - Audiences: FIS teachers, approved by Admin. You need to provide Admin email for receiving invitation. - Webinar: 2 hours on Zoom, scheduled on 15.04.2023 with live-interpretation - Certificate: available after completing the program

Bạn cũng có thể tham gia chương trình này thông qua ứng dụng di động.

Tổng quan

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page